spacer
 
Danijos Lietuviu Bendrija
  Įžanginis arrow Bendrija arrow Įstatai arrow DLB įstatai
Meniu
Įžanginis
Renginiai
Veikla
Bendrija
Naudinga žinoti
Naujienos
Verta Dėmesio
Lietuvai100

PLB
 
DLB įstatai
2005-04-27, 13:14
Image1. Bendrieji nuostatai

1. 1. Bendrijos pavadinimas - "Danijos lietuvių bendrija", daniškai - "Venskabsforeningen Danmark-Litauen".

1. 2. Bendrija turi savo ženklą.

1. 3. Bendrijos buveinė yra Kopenhaga.


2. Bendrijos tikslai

2. 1. Sutelkti čia gyvenančius lietuvius ir palaikyti draugiškus santykius tarp čia gyvenančių lietuvių ir danų, taip pat siekti geresnio lietuvių kultūros ir papročių supratimo, informacijos tarp Lietuvos ir Danijos gerinimo, taip pat užmegzti draugiškus ryšius su kitomis pasaulio lietuvių bendrijomis, turinčiomis tuos pačius tikslus.

2. 2. Rengti pranešimus, diskusijas, išvykas, taip pat organizuoti renginius, kurie padėtų geriau suprasti lietuvių kultūrą ir papročius.

2. 3. Vienyti čia gyvenančius lietuvius, jiems patarti.

2. 4. Įkurti labdaros fondą, kurio lėšos būtų naudojamos remti vaikų namus Lietuvoje. Fondo lėšos taip pat gali būti naudojamos ir kitiems labdaros tikslams.

2. 5. Rengti savo narių sueigas, kuriose būtų aptariami ateities planai, taip pat bent vieną kartą metuose organizuoti išvyką, kur visi bendrijos nariai turėtų galimybę susitikti.

2. 6. Išsaugoti titulinį puslapį (homepage) Internete, kuris yra skirtas Lietuvos bei Bendrijos aktualijų platinimui.

2. 7. Siekti bendradarbiavimo su kitomis pasaulio lietuvių bendrijomis, o ypač bendradarbiavimo su lietuvių bendrijomis kaimyninėse šalyse.

2. 8. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ambasada Danijoje.


3. Narystė

3. 1. Nariu gali būti kiekvienas asmuo, kuriam suėjo 18 metų ir kuris pripažįsta bendrijos tikslus ir nori padėti šiuos tikslus įgyvendinti.

3. 2. Norint įstoti į bendriją, reikia užpildyti bendrijos anketą.

3. 3. Narystė įsigalioja sumokėjus nario mokestį.

3. 4. Firmos, turinčios komercinių ryšių su Lietuva, norinčios padėti bendrijai ir gauti informacijos apie bendrijos veiklą, gali būti priimtos į bendriją kaip remiantieji nariai.

3. 5. Tarybos pasiūlymu Bendrijos Garbės nariu gali tapti juridinis ar fizinis asmuo, kuris savo darbų, stiprinant abipusius kultūrinius ryšius, ypatingai to nusipelnė.

3. 6. Bendrija savo nariams nedraudžia dalyvauti kitose bendrijose ar judėjimuose, jeigu tų organizaciju tikslai neprieštarauja mūsų bendrijos tikslams.

3. 7. Bendrijos taryba gali pašalinti narį iš bendrijos, jei asmuo nesilaiko bendrijos įstatų arba kenkia bendrijos veiklai. Toks tarybos sprendimas gali būti apskųstas visuotiniam susirinkimui. Apskundimo teisė galioja vienus metus.


4. Bendrijos valdymas

4. 1. Bendrijos aukščiausias valdymo organas yra bendrijos visuotinis susirinkimas.

4. 2. Visuotinis susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, kovo mėnesį.

4. 3. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei yra sušauktas teisėtai, neatsižvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.

4. 4. Visuotinis susirinkimas privalo laikytis sekančios dienotvarkės:

1) pirmininkaujančio rinkimai,

2) bendrijos pirmininko ataskaita apie praėjusių metų veiklą ir jos patvirtinimas,

3) trumpa metinė ataskaita apie lėšų panaudojimą ir revizoriaus komentarai,

4) sekančių metų biudžeto bei nario mokescio aptarimas,

5) tarybos rinkimai,

6) revizoriaus rinkimai,

7) tarybos ar kitų bendrijos narių pasiūlymų svarstymas,

8) einamieji klausimai.

4. 5. Visuotiniame susirinkime balsuojama paprastu rankos pakėlimu. Balsavimas raštu vykdomas tuo atveju, jei nors vienas bendrijos narys to reikalauja.

4. 6. Visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą, kuris išreiškiamas asmeniniu dalyvavimu arba raštišku įgaliojimu kitam bendrijos nariui, dalyvaujančiam visuotiniame susirinkime. Asmuo gali turėti tik vieną įgaliojimą. Įgaliojimas turi buti įteiktas pirmininkaujančiam prieš visuotinio susirinkimo pradžią.

4. 7. Bendrijos įstatų pakeitimui reikia, kad mažiausiai 51% bendrijos narių dalyvautų susirinkime, o nutarimui priimti reikia 2/3 dalyvaujančiųjų balsų.

4. 8. Visuotinio susirinkimo pasiūlymai, kad patektų į darbotvarkę turi būti įteikti bendrijos pirmininkui vėliausiai likus vienai savaitei iki generalinio susirinkimo.


5. Neeilinis visuotinis susirinkimas

5. 1. Neeilinis visuotinis susirinkimas sušaukiamas pagal visuotinio susirinkimo arba tarybos sprendimą, arba mažiausiai 10% bendrijos narių raštišką reikalavimą.

5. 2. Neilinis visuotinis susirinkimas sušaukiamas raštu, įspėjant ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

5. 3. Nutarimai neeiliniame visuotiniame susirinkime priimami 2/3 dalyvaujančiųjų balsų.


6. Bendrijos taryba

6. 1. Bendrijos taryba sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, iždininkas, sekretorė, menedžeris ir du koordinatoriai.

6. 2. Bendrijos taryba renkama 1 (vieniems ) metams. Visuotinis susirinkimas gali pratęsti tarybos arba tarybos nario veiklą sekančiam periodui.

6. 3. Pasitraukus vienam tarybos nariui iš tarybos, jo darbą perima vienas iš koordinatorių arba menedžeris.

6. 4. Taryba renkasi bent vieną kartą per ketvirtį pirmininko arba pirmininko pavaduotojo kvietimu. Taryba renkasi ir tuo atveju, jei bent vienas iš tarybos narių to reikalauja.

6. 5. Taryba gali priimti sprendimus tik tada , kai dalyvauja daugiau negu pusė tarybos nariu.

6. 6. Tarybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas, jam nedalyvaujant - pirmininko pavaduotojo balsas.


7. Nario mokestis. Bendrijos lėšos.

7. 1. Metinis nario mokestis nustatomas bendrijos visuotiniame susirinkime.

7. 2. Pilną nario mokestį moka visi bendrijos nariai.

7. 3. Bendrijos Garbės nariai neėra įpareigoti mokėti nario mokestį.

7. 4. Asmenys, laikinai apsistoje Danijoje (au-pair, studentai) moka pusę nario mokesčio sumos.

7. 5. Nario mokestis mokamas vieną kartą per metus.

7. 6. Bendrijos taryba tvarko bendrijos lėšas, tarybos administracinė ir finansinė veikla yra kontroliuojama kasmet bendrijos visuotiniame susirinkime išrinkto revizoriaus. Iždininko metinė ataskaita siunčiama visiems bendrijos nariams kartu su kvietimu į visuotinį susirinkimą.

7. 7. Bendrijos lėšas sudaro nario mokestis, fizinių ar juridinių asmenų dotacijos, valstybės parama, taip pat įplaukos, gautos iš bendrijos renginių: labdaros renginių, koncertų, parodų, knygų ir plakatų leidybos ir pan.


8. Bendrijos atsakomybė ir įsipareigojimai

8. 1. Bendrijos dokumentai yra galiojantys, jei juos pasirašo bendrijos pirmininkas su vienu iš tarybos narių, arba pirmininko pavaduotojas su vienu iš tarybos narių.

8. 2. Pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas kartu su iždininku tvarko bendrijos finansinius reikalus.

8. 3. Bendrijos taryba gali suteikti bendrijos kasininkui teisę atlikti bankinius veiksmus.

8. 4. Bendrijos nariai už bendrijos įsipareigojimus asmeniškai neatsako.


9. Metinė ataskaita ir revizija

9. 1. Bendrijos metinė ataskaita ir nario mokestis seka kalendorinius metus.

9. 2. Kasininkas surenka bendrijos lėšas ir sumoka mokesčius, kuriuos patvirtino bendrijos taryba. Taip pat jis veda kasos knygą apie bendrijos pajamas ir išlaidas ir daro balansą.

9. 3. Kasininkas pas save gali laikyti tik tą sumą pinigų, kuri reikalinga bendrijos einamosioms išlaidoms apmokėti, visos kitos bendrijos lėšos turi būti padėtos į bendrijos tarybos pasirinktą banką, jeigu bendrijos taryba nenusprendžia kitaip.
 
9. 4. Bendrijos metinė ataskaita turi būti patvirtinta bendrijos revizoriaus prieš bendrijos visuotinį susirinkimą.

9. 5. Bendrijos taryba siūlo visuotiniam susirinkimui ateinančių metų nario mokesčio dydį, kuris turi atitikti ateinančių metų bendrijos biudžetą.


10. Bendrijos likvidavimas

10. 1. Tik visuotinis susirinkimas gali nutarti nutraukti bendrijos veiklą ir likviduoti bendriją.

10. 2. Visuotinis susirinkimas, nutarus likviduoti bendriją, išrenka likvidatorių.

10. 3. Likvidatorius sumoka bendrijos įsiskolinimus iš bendrijos lėšų, realizuoja bendrijos turtą. Likusios piniginės lėšos pervedamos į pasirinktą labdaros fondą Lietuvoje.DLB įstatai priimti Kopenhagoje 1997 m. DLB steigiamojo susirinkimo metu.
< Ankstesnis
spacer
Dėmesio
Verta Dėmesio
Zodynas

 
2005 DLB| ©| powered by| mambo | Design by| extrainteractive |
spacer
Lietuviskai